ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ครุชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางจริยา ธงวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:46  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ครุชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุสุมา จิตจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:45  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ครุชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:45  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ครุชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:42  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการส่งผลงานวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ IFTE ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ระดับดี ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,09:11  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการรายงานสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Multiple Intelligences Test) ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,08:55  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลการเรียนรู้และสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ Obec Content Center เรื่อง สึนามิ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,20:13  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs เรื่อง ธรณีพิบัติภัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,20:44  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:30  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับเงินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสุรชัย พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,12:16  อ่าน 544 ครั้ง
รายละเอียด..