กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสิวลี ภูผาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0800074699
อีเมล์ : siwalee101@gmail.com