กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสิวลี ภูผาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3