ลูกจ้างชั่วคราว

นางพนมไพร พุฒโสม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวรพล คำนนท์
นักการภารโรง