กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0982254475
อีเมล์ : NackAuttapol@gmail.com

นางสาวรุ่งนภา สุภาพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0880300926
อีเมล์ : bbumbimm.r@gmail.com

นายทนงค์ พลราชม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2