กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจรัญ รอดยิ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0833631773
อีเมล์ : jarunrodyim@gmail.com

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0982869244
อีเมล์ : wareerat0982869244@gmail.com

นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายกิตติพงษ์ บุญปก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : kittiphong@gmail.com

ว่าที่ ร.ต. ธีระวุฒิ สุวรรณทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0990474959
อีเมล์ : teerawoot.13@hotmail.com