กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัทร เหง้าโอสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0988309008
อีเมล์ : kunkrutang181821@hotmail.com

นางจริยา ธงวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 87513437

นายสุรชัย พรหมเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0800015441
อีเมล์ : surachaiprompom5@gmail.com