ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยมีงานทำ (อ่าน 13) 29 พ.ค. 66
กำหนดการ และตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2565 (อ่าน 242) 02 ม.ค. 66
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2565 (อ่าน 242) 22 ธ.ค. 65
กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 หน่วยสอบที่ 1 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม (อ่าน 314) 14 พ.ย. 65
ประกาศ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 310) 09 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 366) 04 ต.ค. 65
เอกสารหลักฐานในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 936) 13 พ.ค. 65
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 892) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกการศึกษา 2565 (อ่าน 934) 27 เม.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3922) 15 ก.พ. 65
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (อ่าน 4203) 14 พ.ย. 64
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว (อ่าน 4006) 14 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 2 (อ่าน 3926) 14 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 210 คน (อ่าน 3940) 14 พ.ย. 64
มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000 บาท (อ่าน 3963) 11 ต.ค. 64
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (อ่าน 3945) 04 ก.ค. 64
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (อ่าน 3921) 10 มิ.ย. 64
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมออกแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในตำบลดงเย็น ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 (อ่าน 4192) 06 เม.ย. 64
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เยี่ยมเยือนโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม (อ่าน 4128) 26 ม.ค. 64
รับนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชือโคโรน่า 2019 (อ่าน 4069) 25 ม.ค. 64
โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 4121) 25 ม.ค. 64
มอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (อ่าน 3991) 25 ม.ค. 64
อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 4324) 25 ม.ค. 64
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 7192) 19 ก.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (อ่าน 6387) 29 มิ.ย. 63
รายงานตัวนักเรียน ม.1(12 มิ.ย. 2563) และ ม.4(15 มิ.ย. 2563) (อ่าน 7169) 03 มิ.ย. 63
สรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคระบาดโควิด (อ่าน 7242) 27 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7450) 21 เม.ย. 63