.

อัตลักษณ์:: สำนึกดี มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    พันธกิจ เป้าประสงค์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์
 

พันธกิจ(Mission)

๑.      จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒.     
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

๓.      จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

๖. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น

๘. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์(Goal)

 ๑.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

๓.  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

๗. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

๘. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษามีอัตลักษณ์สถานศึกษาโดดเด่น 

๑๐.  นักเรียนมีความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

 
 
นายฉลอง บุตรกาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.226.55.151
คุณเข้าชมลำดับที่ Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\webspace\dyk.ac.th\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 63 0
 

 

 
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร)
133 ม. 12 บ้านนาทอง ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
Tel : 042-612605  Fax : 042613581
Email : dongyenwit@gmail.com